1/12/09

μερίδα του λέοντος

.
μεγάλη + πλειονότητα / πλειοψηφία, μεγαλύτερη + μερίδα / μίζα / μοίρα, μεγαλύτερο + κομμάτι / λαχίδι / μεράδι / μερίδιο / μέρισμα / μέρος / μερτικό / μοιράδι / οικόπεδο / ποσό / ποσοστό / χωράφι, μεγαλύτερος κλήρος, μερίς του λέοντος, μοίρα του λέοντος, σαφέστατη + πλειονότητα / πλειοψηφία, σαφής + πλειονότητα / πλειοψηφία, σπουδαιότερη + μερίδα / μίζα / μοίρα, σπουδαιότερο + κομμάτι / λαχίδι / μεράδι / μερίδιο / μέρισμα / μέρος / μερτικό / μοιράδι / οικόπεδο / ποσό / ποσοστό / χωράφι, σπουδαιότερος κλήρος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: