11/1/10

στήριγμα

.
ακούμπημα, ακούμπισμα, ακουμπιστήρι, αντέρεισμα, αντηρίδα, αντιστήριγμα, αντιστύλι, αντίστυλο, αντιστύλωμα, αποκούμπι, ασφάλεια, βάθρο, βάση στήριξης, βαστάγι, βοήθεια, βοηθός, δοκάρι, δοκός, ενίσχυση, επέρεισμα, επιστήριγμα, έρεισμα, ηθική συμπαράσταση, ηθικός συμπαραστάτης, θεμέλιο, μέσο στήριξης, ξυλοστάτης, ορθοστάτης, παραστάτης, πειστικό επιχείρημα, πουντέλι, προασπιστής, προστασία, προστάτης, σανίδα, στήριξη, στύλος, σύμμαχος, συμπαράσταση, συμπαραστάτης, συναντίληψη, υπεράσπιση, υπερασπιστής, υπέρεισμα, υπόβαθρο, υποβάτης, υπόθεμα, υποστάτης, υποστήριγμα, υποστηρικτής, υποστήριξη, υποστύλωμα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: