11/5/10

ντορβάς

.
γρυμέα, σακίδιο / σακκίδιο, σάκος, ταγάρι, τάγιστρο, ταΐστρα, τορβάς, χιλωτήρας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: