3/5/10

γεωργός

.
αγρότης, καλλιεργητής, ζευγάς, ζευγίτης, ζευγολάτης, ξωμάχος, κολίγας / κολίγος, μορτίτης, σέμπρος, φελάχος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: