29/10/10

μείζων

.
αξιωματική, βασική / βασικός, εξέχουσα / εξέχων, κύρια / κύριος, (πιο) μεγάλη / (πιο) μεγάλος, μεγαλύτερη / μεγαλύτερος, μεγαλύτερων διαστάσεων, πρωτεύουσα / πρωτεύων, σημαντική / σημαντικός, σοβαρή / σοβαρός, σπουδαία / σπουδαίος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: